Kennistafels

Versterkingsmaatregelen

Op donderdagmiddag 5 maart a.s. vindt de negende kennistafel plaats van het Kennisplatform Bouwen en Versterken met als thema 'Versterkingsmaatregelen'. Deelname aan deze bijeenkomst vindt plaats op uitnodiging.
Meer weten over de kennistafels? Neem contact op met Jelle Pama via kennisplatformbouwen@building.nl.

Cultureel erfgoed II

Op donderdagmiddag 12 december jl. vond de achtste kennistafel plaats van het Kennisplatform Bouwen en Versterken met als thema 'Cultureel erfgoed'. Het verslag van deze bijeenkomst wordt binnenkort op deze site gepubliceerd.
Meer weten over de kennistafels? Neem contact op met Jelle Pama via kennisplatformbouwen@building.nl.

Infra

Op donderdagmiddag 12 september a.s. vond de zevende kennistafel plaats van het Kennisplatform Bouwen en Versterken met als thema 'Infra'. Lees het volledige verslag van deze bijeenkomst.

Meer weten over de kennistafels? Neem contact op met Jelle Pama via kennisplatformbouwen@building.nl.

Zorgvastgoed

Op donderdagmiddag 11 april jl. vond de zesde kennistafel plaats met als thema 'Zorgvastgoed' met 30 deelnemers. Het doel van de bijeenkomst was om met kennisvragers en kennisaanbieders vast te stellen wat de belangrijkste vragen zijn op het gebied van zorgvastgoed in relatie tot het aardbevingsdossier.

De Kennistafel Zorgvastgoed leverde een top 5 op van relevante onderwerpen, met bijbehorende kennisvragen:

 1. Vraag en aanbod sneller bij elkaar brengen: Hoe kunnen lokale initiatieven en ideeën op het gebied van de zorg goed aansluiten op het programma van het zorgvastgoed? Hoe kan het aanbod van concepten al vroegtijdig bij de vragende partijen worden meegewogen?
 2. Samenwerken: Hoe kan het best een overlegstructuur worden opgezet om lokale initiatieven op het gebied van de zorg te koppelen aan het Zorgvastgoedprogramma van NCG?
 3. Gezamenlijke leercurve: Hoe kunnen we het best samenwerken voor de vele projecten binnen het Zorgvastgoedprogramma?
  Wat kunnen we leren van het Scholenprogramma?
 4. Flexibel gebouw: Wat is de beste constructie om een gebouw toekomstbestendig te maken?
  Welke installatie kan het best gekozen worden om een gebouw toekomstbestendig te maken?
  Welke mate van flexibiliteit is gewenst om nu al in te spelen op toekomstige ontwikkelingen?
 5. Integrale concepten: Welke concepten kunnen ontwikkeld worden die inspelen op de zorg van de toekomst en dit bouwkundig kunnen faciliteren?
  Hoe zien die concepten eruit? Hoe kan binnen het bouwkundig concept effectief en efficiënt worden ingespeeld op de toekomstige ontwikkelingen in de zorg?

Lees het volledige verslag van de kennistafel 'Zorgvastgoed'.

Energietransitie

17 januari 2019

Op donderdag 17 januari 2019 vond de kennistafel plaats met het thema 'Energietransitie'. Het doel van deze kennistafel was om met kennisvragers en kennisaanbieders vast te stellen wat de belangrijkste vragen zijn voor de energietransitie in relatie tot het aardbevingsdossier. Deze bijeenkomst is als een kleine kennistafel georganiseerd. Dit houdt in dat de inleidende lezingen en de discussie plenair werden gehouden.

De bijeenkomst leverde een top 4 op van relevante onderwerpen met bijbehorende kennisvragen die in het verslag terugkomen:

 1. Communicatie + betrekken bewoners: Hoe kan per gemeente het best de communicatie naar bewoners gerealiseerd?
 2. Specifieke informatie en ervaringen delen: Hoe kan objectieve kennis het beste worden ontsloten?
 3. Stappenplan, gezamenlijke ambitie en tijdsaspect: Waaraan zou een stappenplan moeten voldoen om een woonwijk of dorp te verduurzamen en te transformeren naar gas-loos in een acceptabele tijdsperiode?
 4. Financiën: Welke financiële constructies zijn mogelijk om het voor bewoners betaalbaar te maken?

Lees het volledige verslag van de kennistafel 'Energietransitie'.

Versterkingsmethoden

11 oktober 2018

Op donderdag 11 oktober jl vond de kennistafel plaats met het thema 'Versterkingsmethoden'. Het doel van deze kennistafel was om met kennisvragers en kennisaanbieders vast te stellen wat de belangrijkste vragen zijn met betrekking tot de methoden voor versterking. Tijdens deze bijeenkomst werden de laatste ontwikkelingen gedeeld, zowel vanuit het perspectief van de ontwikkelaars als van de gebruikers. Deelname aan de bijeenkomst was op uitnodiging. Bij de kennistafel waren ruim honderd experts en wetenschappers aanwezig.

De bijeenkomst leverde een top 5 op van relevante onderwerpen met bijbehorende kennisvragen die in het verslag terugkomen:

1. Nu beginnen, niet afwachten (proces)
2. Effectiviteit van de maatregelen in relatie tot veiligheid (onderzoek)
3. Versnellen van de versterkingsoperatie (proces)
4. Standaardmaatregelen per typologie (onderzoek)
5. Relatie NPR 9998 en afbouwscenario (onderzoek)

Lees het volledige verslag van de kennistafel 'Versterkingsmethoden'.

 

Schade en Monitoring

28 juni 2018

Op donderdag 28 juni jl organiseerde het platform een kennistafel met als thema Schade en Monitoring. Het doel van deze kennistafel is om met kennisvragers en kennisaanbieders vast te stellen wat de belangrijkste vragen zijn met betrekking tot het ontstaan, het herstel en de preventie van schade, en de rol die monitoring daarin kan spelen. Tijdens deze kennistafel zijn de laatste ontwikkelingen gedeeld, zowel vanuit het perspectief van de ontwikkelaars als van de gebruikers. Deelname aan de bijeenkomst was op uitnodiging. Bij de kennistafel waren ongeveer dertig professionals en wetenschappers aanwezig.

In het verslag staat een samenvatting van de presentaties en discussies van de middag. Ook wordt er een top vijf gegeven van onderwerpen voor vervolgonderzoek:

 1. Realistisch bevingsscenario na stoppen van gaswinning
  Welke afname van de aardbevingen (in aantal en intensiteit) er te verwachten bij het stoppen van de gaswinning? Welke risico’s zijn te verwachten bij afnemende gaswinning? Hoe lang na het stoppen van de gaswinning moet er nog rekening gehouden worden met aardbevingen?
 2. Relatie tussen aardbevingen en waterhuishouding
  In hoeverre kunnen de effecten van aardbevingen versterkt worden door de waterhuishouding? Welk effect kunnen aardbevingen hebben op de waterhuishouding?
 3. Combineren van metingen
  Hoe kunnen lopende meetactiviteiten worden gecombineerd? Welke relaties kunnen worden gelegd op basis van meerdere metingen?
 4. Ontwikkelen van een meetlat voor schade
  Hoe kunnen schades worden beschreven en geclassificeerd? Kan een maat worden vastgelegd voor ‘acceptabele’ schade?
 5. Kennis openbaar maken en delen met bewoners
  Hoe kan de kennis over schades en uit monitoringsprogramma’s op heldere wijze worden gedeeld met bewoners? 

Lees het volledige verslag van de kennistafel 'Schade en Monitoring'.

Cultureel erfgoed

15 maart 2018

Op donderdag 15 maart 2018 organiseerde het platform een kennistafel met als thema Cultureel erfgoed. Het doel van deze kennistafel was om met kennisvragers en kennisaanbieders vast te stellen wat de belangrijkste kennisvragen zijn voor het cultureel erfgoed in relatie tot de aardbevingsbestendigheid. Deelname aan de bijeenkomst was op uitnodiging. Bij de kennistafel waren ongeveer vijfenveertig wetenschappers en professionals aanwezig. Zij gingen in gesprek over de impact van

In het verslag staan de presentaties en discussies van de middag. Evenals een top vijf van onderwerpen voor vervolgonderzoek:

 1. Afwegingskader
  Op welke manier kan een afwegingskader worden ingericht om de belangen van partijen af te wegen en een goed besluit over de versterking van een monument te kunnen nemen?
 2. Beginsituatie in kaart brengen
  Hoe kan monitoring van de beginsituatie bijdragen aan besluiten over de ingrepen aan een monument?
 3. Vastleggen best practices en delen van ervaringen
  Welke oplossingen zijn geschikt voor welke situatie? Hoe kunnen we goede oplossingen voor versterken en schadepreventie effectief met elkaar delen?
 4. Leren van ervaringen uit andere landen
  Welke keuzes worden in andere landen gemaakt rondom het versterken en schadepreventie van monumenten? Wat kunnen we vertalen naar de situatie in Groningen?
 5. Inrichten van proces en betrokkenheid van bewoners en gebruikers
  Hoe ziet het ideale versterkingsproces voor monumenten eruit? Hoe kunnen bewoners en gebruikers tijdig en op een goede manier worden betrokken?

Bekijk het verslag van de kennistafel 'Cultureel erfgoed'.

NPR9998

12 december 2017

De eerste kennistafel van het Kennisplatform Bouwen en Versterken vond op 12 december 2017 plaats. Het thema van deze bijeenkomst was de Nederlandse Praktijkrichtlijn 9998 voor aardbevingsbestendig bouwen (NPR). Het doel van de kennistafel was om met wetenschappers en professionals vast te stellen wat de belangrijkste kennisvragen zijn voor de verdere ontwikkeling van de NPR. Lees meer over het verslag van de kennistafel 'NPR9998'.

Bouwen en Versterken

2 november 2016

Eind 2016 vond een eerste kennistafel Bouwen en Versterken plaats onder leiding van BuildinG. De kennistafel ging zowel over veiligheid als over schade van gebouwen, scholen en erfgoed. Het doel was richting geven aan de kennisagenda voor de komende jaren. De deelnemers hebben naar aanleiding van de kennistafel een advies opgesteld.
Bekijk het Advies Kennisprogrammering Bouwen en Versterken.