Kennisagenda

Kennisagenda geactualiseerd

BuildinG heeft in februari 2019 de kennisagenda Bouwen en Versterken geactualiseerd. Op deze agenda staat aan welke kennis over schade en versterken nu behoefte is. De actualisatie vond plaats op basis van onderzoeken die afgelopen jaar zijn uitgevoerd en de uitkomsten van de kennistafels die in 2018 zijn gehouden. NCG bepaalt op basis van de kennisagenda welk vervolgonderzoek er moet komen. Daarbij wil NCG ook andere partijen uitdagen onderzoeksvragen uit de kennisagenda te helpen beantwoorden.

Voor 2019 staan de volgende twaalf onderzoeksvragen op de agenda; de vragen zijn geclusterd in drie groepen.

A: Vragen over versterken
1: Wat is de invloed van de afbouw van de gaswinning op de seismiciteit in Groningen?
2: Op welke onderdelen moeten de rekenmodellen nog worden ontwikkeld?
3: Hoe effectief zijn versterkingsmaatregelen in het terugdringen van het risico?
4: Wat is nodig om versterkingsmaatregelen te toetsen ?
5: Hoe kunnen oplossingen verregaand gestandaardiseerd worden?

B: Vragen over ontstaan, opname en preventie van schade
6: Kan een meetlat ontwikkeld worden om schade eenduidig te beoordelen, en wat is daarvoor nodig?
7: Hoe leggen we de schade snel, eenduidig en objectief vast?
8: Welke maatregelen kunnen schades in de toekomst voorkomen en hoe kan dat worden getoetst?
9: Wat is het effect van cumulatieve schade bij meerdere bevingen?

C: Generieke vragen over versterken en schade
10: Hoe kan, in het bijzonder bij erfgoed, een verantwoorde afweging worden gemaakt tussen het wel of niet treffen van maatregelen ?
11: Hoe kan monitoring bijdragen aan de kwaliteit van versterken en schade afwikkeling?
12: Hoe kunnen we het beste leren van reeds opgedane ervaring?

Bekijk de geactualiseerde kennisagenda.

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft BuildinG gevraagd te adviseren met betrekking tot de kennisagenda voor bouwen en versterken. Tijdens de kennistafels wordt de aanwezigen verzocht een prioritering te geven voor de kennisvragen die zijn geformuleerd. Aan het eind van het kalenderjaar brengt BuildinG op basis van deze prioriteiten een advies uit aan NCG voor de jaarlijkse update van de kennisagenda.

Voor 2018 zijn door BuildinG elf speerpunten voor vervolgonderzoek voorgesteld:

 1. Rekenmethoden: valideren en kalibreren
 2. Verweking: effecten van vervormingen in de bodem
 3. Seismische weerstand: Near Collapse criteria
 4. Seismische weerstand: Near Collapse naar Serious Damage
 5. Grondconstructie interactie: gedrag paalfunderingen
 6. Vallende objecten: criteria ontwikkelen en updaten
 7. Schadebeoordeling: methodiek en materiaalgedrag
 8. Grondconstructie interactie: vereenvoudiging met veren
 9. Seismische belasting: verticale component
 10. Versterkingsmaatregelen: uniformeren en kennis delen
 11. Rekenmethoden: rekenvoorbeelden

Op basis van de kennisagenda bekijkt NCG welk vervolgonderzoek er moet komen. Daarbij wil NCG ook andere partijen uitdagen vragen uit de kennisagenda te helpen beantwoorden.

Lees meer over het eerste advies van de kennisagenda uit juni 2017 en over de update van de kennisagenda uit februari 2018.