Grenstoestand

Toestand waarboven de constructie niet langer aan de van toepassing zijnde ontwerp- en berekeningscriteria voldoet.